Bosch MES3500 Juicer User Manual

User manual for the device Bosch MES3500 Juicer

Bosch MES3500 Juicer User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

jbpOKKKLjbpPKKKÇÉÉåÑêáíåäÇ~åçëîÑáÉëdÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖléÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëkçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåfëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçdÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ_êìÖë~åîáëåáåÖ_êìâë~åîáëåáåÖ_êìâë~åîáëåáåÖh®óíí∏çÜàÉfåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçéífåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´çÉäíêÏäçãßåò ÷ñÞóçòKullanma talimatýéäÜììâInstrukcja obsługiHas

Content summary on the page No. 2

deeÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eKa~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=fåíÉêåÉíëÉáíÉKDieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im Haushalt oder in haushal

Content summary on the page No. 3

deBedienenEntsaftenBild BZusammensetzenSiebschale in die Motoreinheit einsetzen.Sieb einsetzen. Vorher auf Beschädigungenprüfen!Tresterbehälter in die Motoreinheiteinsetzen.Deckel aufsetzen.Beide Verschlussbügel in die Deckelnaseneinhängen (1.) und bis zum hörbarenEinrasten hinunterdrücken (2.).Saftbecher mit dem Ausgießer unter denAuslauf stellen.– Schaumtrenner aus dem Saftbecherentfernen, wenn Saft mit Schaumbevorzugt wird.– Deckel auf den Saftbecher aufset

Content summary on the page No. 4

deTresterbehälter und Sieb entleerenBild CTresterbehälter entleeren, bevor der Tresterden Rand der Siebschale erreicht. Dazu dasGerät ausschalten: Schalter auf 0/off stellen. Tresterbehälter beim Herausnehmen an derGriffmulde greifen und nach außenschwenken.Vor dem Fortsetzen der Arbeit Tresterbehälterwieder einsetzen.Sieb entleeren, wenn– die Motordrehzahl erheblich nachlässt,– der Saft dickflüssiger wird,– das Gerät anfängt, spürbar zu vibrieren.Empfehlung: Tresterbehäl

Content summary on the page No. 5

en`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉKfå=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉKThis appliance is designed for processingnormal household quantities in the home orsimilar quantities in non-industrial applications.Non-industrial app

Content summary on the page No. 6

enOperating the applianceExtracting juiceFig. BAssembleInsert filter tray into the motor unit.Insert filter. Check for damage beforehand!Insert the pulp container into the motor unit.Attach the cover.Attach both catches to the lugs on the lid (1.)and press down until they click intoposition (2.). Place juice jug with the spout underthe outlet.– Remove foam separator from the juicejug if you prefer juice with foam.– Place lid on the juice jug to preventsplashes. Insert

Content summary on the page No. 7

enEmptying the pulp container and filterFig. CEmpty the pulp container before the pulpreaches the edge of the filter tray.Switch off the appliance: Move the switch to 0/off. To remove the pulp container, take holdof it with the recessed grip and swivel out.Before continuing to operate the appliance,re-insert the pulp container.Empty the filter if– the motor speed drops significantly,– the juice becomes thick,– the appliance begins to vibrate noticeably.Recommendation: Empty the pulp

Content summary on the page No. 8

frCet appareil est destiné à la préparation dequantités habituellement nécessaires dansun foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer.Les applications similaires à celles d'un foyercomprennent p. ex. l'utilisation dans les coinscuisine du personnel de magasins, de bureaux,d'entreprises agricoles et autres entreprisescommerciales et industrielles, ainsi quel'utilisation par les clients de pensions, petitshôtels et immeubles d'habitation similaire.Ut

Content summary on the page No. 9

frUtilisationFigure BMontagePosez le panier filtre sur le bloc moteur.Mettez le filtre en place. Vérifiez auparavantl'absence de dégâts!Installez le réservoir à pulpe dans l'unitémoteur.Mettez le couvercle en place.Accrochez les deux étriers de fermeturedans les saillies du couvercle (1.) puisappuyez jusqu'à les entendre encranter (2.).Placez la verseuse sous le becd'écoulement.– Si vous aimez le jus avec sa mousse,retirez la palette servant à séparerla mouss

Content summary on the page No. 10

frVider le réservoir à pulpe et le filtreFigure CVidez le récipient à pulpe avant que cettedernière n'atteigne le bord du panier filtre..Pour ce faire, éteignez l'appareil : Ramenez l'interrupteur sur 0/off. Pour retirer le récipient à pulpe, saisissez-lepar l'auge de préhension puis faites-lepivoter vers l'extérieur.Avant de poursuivre le travail, remettezle récipient à pulpe en place.Videz le filtre lorsque– la vitesse du moteur baisse nettement,– le jus devient épais,

Content summary on the page No. 11

it`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äD~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíKQuesto apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o perimpieghi non

Content summary on the page No. 12

itUsoFigura BMontaggioInserire la vaschetta del filtro nel gruppomotore.Inserire il filtro. Controllare prima se presentadanni!Inserire il contenitore del residuo di centrifugazione nel gruppo motore.Applicare il coperchio.Agganciare le due leve di chiusura ai nasellidel coperchio (1.) ed abbassarle finoa sentire lo scatto di arresto (2.).Disporre il bicchiere succo con il beccucciosotto lo scarico.– Se si preferisce il succo con la schiuma,rimuovere dal bicchiere succo

Content summary on the page No. 13

itVuotare il contenitore residui ed il filtroPulizia e curaFigura CVuotare il contenitore del residuo di centrifugazione prima che il residuo di centrifugazioneraggiunga il bordo della vaschetta del filtro.A tal fine spegnere l’apparecchio: disporre l’interruttore su 0/off. Per l'estrazione afferrare il contenitoredel residuo di centrifugazione sulla presaconcava e ruotarlo verso l'esterno.Prima di proseguire il lavoro inserire di nuovoil contenitore del residuo di centrifugazione.Vuot

Content summary on the page No. 14

nle~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íKeáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉKDit apparaat is bedoeld voor hoeveelhedendie gebruikelijk zijn in het huishouden en voorhuishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.Huishoudach

Content summary on the page No. 15

nlBedienenUitpersenAfb. BIn elkaar zettenZeefbakje aanbrengen in de motoreenheid.Zeef aanbrengen. Eerst controlerenop beschadiging!Pulpbak aanbrengen in de motoreenheid.Deksel aanbrengen.Beide sluitbeugels over de dekselneuzen (1)plaatsen en aandrukken (2) tot ze hoorbaarvastklikken.Sapkom met de gietmond onder de uitloopzetten.– Schuimafscheider verwijderen uitde sapkom als u de voorkeur geeftaan sap met schuim.– Deksel op de sapkom doen om spattente voorkomen.Stoppe

Content summary on the page No. 16

nlPulpbak en zeef leegmakenAfb. CPulpbak leegmaken voordat de pulp de randvan het zeefbakje bereikt. Hiertoe het apparaatuitschakelen. Schakelaar op 0/off zetten. Om de pulpbak te verwijderen, dezebij de handgreep-uitholling vastpakkenen naar buiten zwenken.De pulpbak weer aanbrengen voordat u hetapparaat weer gebruikt.Maak de zeef leeg wanneer– het motortoerental aanzienlijk afneemt,– het sap dikker wordt,– het apparaat aanmerkelijk begint te trillen.Advies: maak de pulpbak en de ze

Content summary on the page No. 17

daqáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eKaÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉKDette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende indretninger.Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug.Ved hushold

Content summary on the page No. 18

daBetjeningPresning af citrusfrugterBillede BMaskinen samlesSæt siskålen ind i motorenheden.Sæt sien i. Kontrollér først om dener beskadiget!Sæt beholderen til frugt-/grøntsagskødeti motorenheden.Sæt låget på.Fastgør de to lukkebøjler i lågnæserne (1.)og tryk dem ned, indtil de falder i hak (2.).Stil saftbægeret med hældetuden ind underudløbet.– Fjern skumadskilleren fra saftbægeret,hvis man ønsker saft med skum.– Fjern låget fra saftbægeret for

Content summary on the page No. 19

daTømning af beholder til frugt-/grøntsagskød og siBillede CTøm beholderen med faste bestanddele,før de faste bestanddele når op til kantenaf siskålen. Sluk for maskinen: Stil kontakten på 0/off. Tag fat i gribefordybningen, når beholderenmed faste bestanddele skal tages ud,og sving den ud.Sæt beholderen med faste bestanddele i igen,før arbejdet fortsættes.Tøm sien, hvis– motorens omdrejningstal reduceresmeget,– saften bliver mere tyktflydende,– maskinen tydeligt begynde

Content summary on the page No. 20

noeàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eKaÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉKDette apparatet er beregnet for bearbeidelseav vanlige mengder for husholdningen og ikkefor industrielt bruk. Rom med husholdningspreget b

LEAVE A COMMENT